Присоединяйся к нам
Платформа, где покупают и продают студенческие работы
Главная Каталог работ Курсовые Інтэрв’ю на тэлебачанні: моўна-стылістычны аспект

Інтэрв’ю на тэлебачанні: моўна-стылістычны аспект

Курсовые, Социально-гуманитарные, Журналистика, БГУ
28 страниц
32 источника
2020 год
19.99BYN
95.00BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Часть работы
Список литературы

УВОДЗІНЫ    3
ГЛАВА 1 ЖАНР ІНТЭРВ’Ю Ў МЕДЫЯЛІНГВІСТЫЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯХ    5
1.1 Спецыфіка тэлеінтэрв’ю як жанру    5
1.2 Лінгвастылістыка тэлевізійнага інтэрв’ю ў працах сучасных лінгвістаў    9
ГЛАВА 2 СТЫЛІСТЫЧНЫЯ І МОЎНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ТЭЛЕВІЗІЙНАГА МАЎЛЕННЯ НА ПРЫКЛАДЗЕ ІНТЭРВ’Ю 14
2.1 Аналіз моўнага партрэта інтэрв’юера на прыкладзе Таццяны Мітковай у праграме  ««Крутая история» с Татьяной Митковой» 14
2.2 Аналіз моўнага партрэта інтэрв’юера на прыкладзе Уладзіміра Познера ў праграме «Познер» 17
2.3 Аналіз моўнага партрэта інтэрв’юера на прыкладзе Івана Урганта ў праграме «Вечерний Ургант» 20
ЗАКЛЮЧЭННЕ 24
СПІС ВЫКАРЫСТАННЫХ КРЫНІЦ 26

У апошні час усё больш з’яўляецца перадач у жанры інтэрв’ю. Дадзены жанр выкарыстоўваецца для размоў пра надзённае, вырашэнні нейкіх пытанняў або проста для забавы тэлегледача.
Дзякуючы інтэрв’ю вядучы і яго суразмоўца становяцца бліжэй да аўдыторыі. Інфармацыя зыходзіць ад першакрыніцы, а лексіка і стыль гутаркі з’яўляюцца больш свабоднымі і натуральнымі, што дае гледачу адчуваць сябе ўдзельнікам гутаркі.
Так як прыродай інтэрв’ю з’яўляецца дыялагізм, вельмі важна знайсці са сваім суразмоўцам кантакт. Журналістам трэба ведаць асноўныя патрабаванні, што прад’яўляюцца да інтэрв’юера. "Тое, што інтэрв’юеру прыходзіцца браць на сябе ролю суб’екта зносін, прад’яўляе да яго, па меншай меры, два спецыфічных патрабаванні. Інтэрв’юер павінен валодаць уменнем «сыходзіцца з людзьмі», якія валодаюць інфармацыяй.. - гэта першае патрабаванне. Другое патрабаванне дбайная падрыхтоўка да інтэрв’юіравання. Вопыт паказвае, што эрудыраваны, у дэталях знаёмы з прадметам вывучэння інтэрв’юер выклікае ў рэспандэнта сімпатыю, а гэта ўжо гарантыя таго, што інтэрв’ю апынецца прадуктыўным» [32, с.7]. Калі ў размове інтэрв’юер выкарыстоўвае прастамоўную або гутарковую лексіку – гэта таксама дапамагае рэспандэнту расслабіцца і больш адкрыта паводзіць сябе.
Для даследавання структуры і асаблівасцяў маўленчага партрэта інтэрв’юераў былі вывучаны выпускі праграм ««Крутая история» с Татьяной Митковой», «Познер», «Вечерний Ургант». Кожная перадача мае свой фармат, сваю канцэпцыю і сваю мэту. Зыходзячы з гэтага падбіраюцца тэмы для размовы, а таксама лексіка для зносін з госцем. У афіцыйным інтэрв’ю, дзе ідзе абмеркаванне важнай тэмы гутарковая гаворка не павінна пераважаць над афіцыйнай і наадварот для забаўляльнага шоў не павінна быць занадта шмат афіцыйнай і літаратурнай мовы.
У любым выпадку не ў стандартызаваным і ў стандартызаваным інтэрв’ю размова журналіста ўключае ў сябе элементы ўсіх функцыянальных стыляў мовы. Сустракаецца літаратурная лексіка, а на роўным з ёй і гутарковая. У лексіцы вядучага сустракаюцца тэрміны і прафесіяналізмы. Шырока выкарыстоўваецца эмацыйна афарбаваная лексіка. Вульгарузмы і лаянкавыя словы не сустракаліся, а прыказкі, прымаўкі і фразеалагізмы былі не рэдкасцю, што значна ўпрыгожвала гаворку інтэрв’юера.
Выкарыстанне правільнай лексіцы ў прамове інтэрв’юера – гэта  паказчык майстэрства і прафесіяналізму. Ад таго, як журналіст валодае мовай залежыць ацэнка гледачоў і рэйтынгі праграмы.

1.    Алешина, И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров / И.В. Алешина. – М.: Экмос, 2003. – 99 с.
2.    Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Прес, 2010. – 368 с.
3.    Вакурова Н.В. Типология жанров современной экранной продукции / Л.И. Московин. – М.: Экcмо, 2007. – 437 с.
4.    Ворошилов, В.В. Журналистика: учебник / В.В. Ворошилов. – М.: КноРус, 2009. – 496 с.
5.    Галумов Э.А. Основы PR / Э.А. Голумов. – М .: «Летопись XXI», 2004. – 408 с.
6.    Ермилов, А.Е. Живой репортаж: Проф. советы тележурналисту / А.Е. Ермилов. – М.: Аспект Прес, 2010. – 110 с.
7.    Ким, М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: Изд–во. Михайлова В.А., 2001. – 320 с.
8.    Ким, М.Н. Новостная журналистика: базовый курс: учебник / М.Н.Ким.– СПб.: Изд–во. Михайлова В.А., 2005.– 352 с.
9.    Ким, М. Н. Репортаж: технология жанра / М.Н. Ким.– СПб.: Изд–во. Михайлова В.А., 2005.– 224 с.
10.    Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа. – Бишкек: Изд. КРСУ, 2001. – 160 с.
11.    Кодола, М.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учеб. пособие для студентов вузов. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс., 2011. – 174 с.
12.    Корконосенко, С.Г. Основы журналистики / С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Прес, 2009. – 320 с.
13.    Кузнецов Г.В., Телевизионная журналистика/ В.Л. Цвик, А.Я. Юровский М.: Высшая школа, изд–во МГУ, 2005. – 368 с.
14.    Лазутина, Г. В. Жанры журналистского творчества / С.С. Распопова. – М.: Аспект Прес, 2011. – 320 с.
15.    Лукина М.М. Технология интервью / М.М. Лукина. – М.: Аспект Прес, 2005. – 192 с.
16.    Мельник. Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г.С. Мельник. – СПб.: Питер, 2006. – 217 с.
17.    Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста. Часть I. Краткий курс лекций. Часть II. Хрестоматия: учеб. пособие. / Г.С.Мельник, А.Н.Тепляшина.– СПб.: Питер, 2006.– 272 с.
18.    Муратов C.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром / С.А. Муратов. – М .: Аcпект преcc, 2008. – 258 с.
19.    «Крутая история»: «Печатник Фёдоров». Евгений Фёдоров. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wfeTIN6YI1U&list=PLSgy-gJ-dkS-ybUjgl8EL9blljKYC4rdF&index=1 – Дата доступа: 09.11.2020  
20.    «Крутая история»: «ДНК судьбы». Алёна Ахмадуллина. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MIYDr8QoOBs&list=PLSgy-gJ-dkS-ybUjgl8EL9blljKYC4rdF&index=2 – Дата Доступа: 09.11.2020
21.    «Крутая история»: «Еда - жизнь и судьба». Александр Орлов. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа:  https://www.youtube.com/watch?v=XpTAFIjkR0g&list=PLSgy-gJ-dkS-ybUjgl8EL9blljKYC4rdF&index=3 – Дата доступа: 09.11.2020
22.    «Крутая история»: «Дело в маске». Павел Спичаков. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Yj_AMvDF47o&list=PLSgy-gJ-dkS-ybUjgl8EL9blljKYC4rdF&index=4 – Дата доступа: 09.11.2020
23.    «Крутая история»: «Сырок и вся жизнь». Борис Александров. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа:   https://www.youtube.com/watch?v=N0bvWCqixNg&list=PLSgy-gJ-dkS-ybUjgl8EL9blljKYC4rdF&index=5 – Дата доступа: 09.11.2020
24.    Познер – Гость Ирина Яровая. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=itip2edcSh0&t=4s – Дата доступа: 10.11.2020
25.    Гость Александр Гинцбург. Познер. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TCRhBNqO_fY&t=123s – Дата доступа 13.11.2020
26.    Гость Александр Дынкин. Познер. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=nAWfH0MP760&t=6s – Дата доступа: 13.11.2020
27.    Гость Дмитрий Тренин. Познер. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-dLKcfEb6iw – Дата доступа: 16.11.2020
28.    Рэпер Баста об Александре Будниковой и встрече с Аллой Пугачевой. Вечерний Ургант. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=U44CCNuBQPE&list=PLm3gZzAZXT4s6Q4z7FNKVnRiqrw7gx7gO&index=6 – Дата доступа: 19.11.2020
29.    Актеры Аглая Тарасова и Данила Якушев о фильме «Смертельные иллюзии». Вечерний Ургант. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=JTgg7LaEuHo&list=PLm3gZzAZXT4s6Q4z7FNKVnRiqrw7gx7gO&index=7 – Дата доступа: 19.11.2020
30.    Актеры Полина Максимова и Евгений Романцов о фильме «Бег». Вечерний Ургант. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YkX6NGnFk90&list=PLm3gZzAZXT4s6Q4z7FNKVnRiqrw7gx7gO&index=8 – Дата доступа: 19.11.2020
31.    Актриса Катерина Шпица о сериале «Казанова» и неумении врать. Вечерний Ургант. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=tdhZQt2cyY&list=PLm3gZzAZXT4s6Q4z7FNKVnRiqrw7gx7gO&index=9 – Дата доступа: 20.11.2020
32.    Таловов, В.П. Труд журналиста: Методика и техника журналистского общения: Интервью, беседа «за круглым столом» / сост. В.П. Таловов [Текст]. – Л., 1983. – 74 с.

Похожие работы
Диалогические передачи в радиоэфире: тематика, методика, подготовка и проведение
Курсовые, Социально-гуманитарные, Журналистика, БГУ
20.0 byn
95.0 byn
Виды телевизионного интервью
Курсовые, Социально-гуманитарные, Журналистика, БГУ
20.0 byn
95.0 byn
Не нашeл, что искал?
Закажи оригинальную работу сейчас
Узнать стоимость
Оставить отзыв
Имя
Город
Рейтинг
Отзыв

Задать вопрос
Задать вопрос