Материалы на сайте призваны помочь студенту самостоятельно написать собственную курсовую, диплом и т.д.
Главная Каталог Курсовые Метады і прыёмы вывучэння слоўнікавых слоў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах

Метады і прыёмы вывучэння слоўнікавых слоў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах

Курсовые, Социально-гуманитарные, Методыка выкладання беларускай мовы, БарГУ
45 страниц
20 источников
2021 год
27.99BYN
110.00BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Материал частично
Список литературы

УВОДЗІНЫ 4
ГЛАВА 1 ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ СЛОЎНІКАВАЙ РАБОТЫ Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ 6
1.1 Слоўнікавая работа на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах 6
1.2 Метады і прыёмы вывучэння слоўнікавых слоў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах 9
ГЛАВА 2 МЕТАДЫ І ПРЫЁМЫ ВЫВУЧЭННЯ СЛОЎНІКАВЫХ СЛОЎ 15
2.1 Віды слоўнікавых дыктантаў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах 15
2.2 Праверка эфектыўнасці доследна-эксперыментальнай работы 22
ЗАКЛЮЧЭННЕ 26
СПІС ВЫКАРАСТАНЫХ КРЫНІЦ 28
ДАДАТКІ 31

У сваёй працы мы паспрабавалі як мага паўней асвятліць пытанне аб рабоце са слоўнікавымі словамі на ўроках беларускай мовы ў пачатковай школе.
Зацікавіць вучняў, зрабіць працэс засваення слоўнікавых слоў больш эфектыўным, стварыць умовы для трывалага засваення правапісу слоўнікавых слоў, для развіцця раду інтэлектуальных якасцей вучняў дапамагае сістэматычная, мэтанакіраваная, разнастайная работа над цяжкімі словамі.
Прааналізаваўшы псіхолагапедагагічную, метадычную і лінгвістычную літаратуру, мы вызначылі паняцце «слоўнікавая работа»; апісалі асноўныя метады і прыёмы слоўнікавай работы; абгрунтавалі неабходнасць іх выкарыстання пры рабоце са слоўнікавымі словамі на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах.
У працэсе назірання за арганізацыяй слоўнікавай работы ў пачатковых класах мы прыйшлі да высновы, што ў яе аснове ляжыць механічнае запамінанне слоў з цяжкім напісаннем, а прымяненне сенсаматорнага метада, нягледзячы на яго вялікую практычную каштоўнасць, у пачатковых класах не ўжываецца або ўжываецца эпізадычна ў мэтах развіцця пазнавальнай цікавасці навучэнцаў.
Для таго, каб устанавіць, у якой ступені ўплываюць гэтыя прыёмы на ўзровень правільнага напісання вучнямі слоўнікавых слоў, намі было праведзена даследаванне на базе ДУА «СШ №13 г. Баранавічы» у 4 «Б» класе. Частку слоў вучні запаміналі механічна, а у аснову напісання астатніх слоўнікавых слоў мы паклалі прыём алгарытмізацыі і мнематэхнікі.
Вынікі гэтага экспрерэменту паказалі, што правільнасць напісання тых слоў, дзе выкарыстоўваліся прыёмы мнематэхнікі і алгарытмізацыі значна вышэйшыя. Крытэрыем эфектыўнасці выкарыстання метадаў і прыёмаў пры вывучэнні слоўнікавых слоў з’яўляецца памяншэнне колькасці арфаграфічных памылак у словах з цяжкім напісаннем. Такім чынам, вынікі доследнаэксперыментальнай працы пацвярджаюць нашу гіпотэзу. Слоўнікавая работа на ўроку беларускай мовы ў пачатковай школе праходзіць больш эфектыўна, калі ў яе аснове ляжыць сістэматычнае выкарыстанне разнастайных прыёмаў і метадаў для работы са слоўнікавымі словамі.
У выніку сістэматычнай работы над слоўнікавымі словамі выпрацоўваецца навык і ўменне хутка і дакладна прымяняць атрыманыя веды аб слове на практыцы. Выкарыстанне сістэмы практыкаванняў станоўча ўплывае на паспяховае засваенне ведаў і фарміраванне арфаграфічнай пісьменнасці, павышае ў вучняў цікавасць да ўрокаў роднай мовы.
Такім чынам, у ходзе курсавой работы намі былі прааналізаваны метады і прыёмы, з дапамогай якіх вучні будуць больш цікава і ўважліва запамінаць слоўнікавыя словы. Лічым, што такая арганізацыя работы па запамінанню слоўнікавых слоў садзейнічае лепшаму засваенню матэрыялу, што ў сваю чаргу павышае якасць ведаў вучняў, садзейнічае развіццю іх слоўнікавага запасу, засваенню норм лексічнай спалучальнасці слоў беларускай мовы, развівае мысленне, вызывае цікавасць да працэсу навучання і выхоўвае культуру мовы.

1. Антановіч, Н. М. Выкарыстанне сенсаматорнага метаду для засваення слоўнікавых слоў / Н. М. Антановіч // Пачатковая школа. — 2014. — №5. — С. 37 – 42.
2. Власенков, А. И. Обучение русской орфографии, 5–11 классы : для школ с белорусским языком обучения / А. И. Власенков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск: Народная асвета, 1992. — 222 с.
3. Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. I–IV класы. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2017.
4. Галаванава, І. Б. Слоўнікавыя дыктанты як сродак фарміравання арфаграфічных навыкаў [Тэкст] / І. Б. Галаванава // Пачатковая школа. — 2019. — №4. — С. 36-41
5. Китаев, М. М. Изучение правописания слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами / М. М. Китаев. — М.: Изд. АПН РСФСР, 1959. — 160 с.
6. Маладцова, А. М. Беларуская мова. 2 клас. Кантроль вучэбных дасягненняў: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. М. Маладцова — Мазыр: Выснова, 2020.
7. Маладцова, А. М. Беларуская мова. 3 клас. Кантроль вучэбных дасягненняў: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /А. М. Маладцова — Мазыр: Выснова, 2020.
8. Маладцова, А. М. Беларуская мова. 4 клас. Кантроль вучэбных дасягненняў: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /А. М. Маладцова — Мазыр: Выснова, 2020.
9. Методыка выкладання беларускай мовы i літаратурнага чытання ў пачатковых класах: вучэбны дaпaмoжнiк / Н. М. Антановіч [iнш.]; пад рэд. М. Г. Яленскага. — Mінск: Вышэйшая школа, 2019. — 263 с.
10. Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах: вучэбны дапаможнiк для студэнтаў педагагiчных iнстытутаў / пад агул. рэд. А. П. Шанько. — Мінск : Выш. шк., 1986 . — 408 с.
11. Настольная кніга настаўніка беларускай мовы і літаратуры: метадычныя рэкамендацыі і нарматыўныя патрабаванні / аўтар-склад. С.І. Цыбульская. — 2-е выд., перапрац. — Мн.: Сэр-Вит, 2009. — 288 с.
12. Немов, Р. С. Психология. В 3-х книгах. Книга 1: Общие основы психологии: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. — 5-е изд. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 687 с.
13. Паўховіч, А. П. Эфектыўнае засваенне слоўнікавых слоў [Тэкст]: выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы / А. П. Паўховіч // Пачатковая школа. - 2018. - № 5. - С. 46 - 47
14. Свірыдзенка, В. І. Прыёмы засваення правапісу слоўнікавых слоў [Тэкст] / В. І. Свірыдзенка, Н. М. Антановіч // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. Сер. «У дапамогу педагогу»: навукова-метадычны часопіс. — 2013. — №9. — С. 3 - 5.
15. Свірыдзенка, В. І. Арганізацыя працы па засваенні правапісу слоўнікавых слоў [Тэкст]: выкарыстанне на ўроках рабочага сшытка «Слоўнікавыя словы» для II-IV класаў / В. І. Свірыдзенка, Н. М. Антановіч // Пачатковая школа. — 2016. — № 5. — С. 14 - 17
16. Текучев, А. В. Методика русского языка в средней школе / А. В. Текучев. — Москва: Просвещение, 1980. — 414 с.
17. Трайкоўская, В. П. Матэрыялы да слоўніка-мінімуму па беларускай мове для ІІІ–ІV класаў школ з рускай мовай навучання / В. П. Трайкоўская // Выкладанне беларускай мовы ў школе з рускай мовай навучання: тэматычны зборнік навуковых прац / Міністэрства асветы БССР, навукова-даследчы інстытут педагогікі; пад рэдакцыяй А. Я. Супруна, Я. М. Лаўрэля. — Мінск: Навукова-даследчы інстытут педагогікі МА БССР, 1981. — С. 5 – 22.
18. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения (I – IV класс). — Минск: Национальный институт образования, 2017. — 240 с.
19. Солсо, Р. Мнемонические системы / Р. Солсо // Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — 3-е изд. — М.: ЧеРо: «НОУ Моск. психол.-соц. ин-т», 2002. — С. 694 – 726.
20. Щукин, А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. — М.: Астрель. АСТ. Хранитель, 2008. — 746 с.

Похожие материалы
Выкарыстанне Дальтан-тэхналогіі на ўроках беларускай мовы ў сярэдняй школе
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методика преподавания белорусского языка и литературы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Вывучэнне пытанняў ў стылістыкі на ўроках беларускай мовы ў 6 класе
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методика преподавания белорусского языка и литературы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Фарміраванне арфаграфічных навыкаў вучняў на ўроках беларускай мовы ў VI класе
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методыка выкладання беларускай мовы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Методыка правядзення дыктантаў розных відаў на ўроках беларускай мовы ў 7 – 8 класах
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методыка выкладання беларускай мовы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Выкарыстанне заданняў творчага характару ўроках беларускай мовы ў сярэдняй школе
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методика преподавания белорусского языка и литературы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Метады і прыёмы работы над арфаграфічнымі памылкамі на на ўроках беларускай мовы ў пачатковых класах
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методыка выкладання беларускай мовы, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Задать вопрос
Задать вопрос