Материалы на сайте призваны помочь студенту самостоятельно написать собственную курсовую, диплом и т.д.
Главная Каталог Курсовые Асаблiвасцi вывучэння сiстэмы скланення назоўнiкаў у 4 класе

Асаблiвасцi вывучэння сiстэмы скланення назоўнiкаў у 4 класе

Курсовые, Социально-гуманитарные, Белорусский язык, ГрГУ им. Янки Купалы
30 страниц
20 источников
2020 год
27.99BYN
110.00BYN
Купить
Поделиться в социальных сетях
Содержание
Материал частично
Список литературы

УВОДЗІНЫ 3
ГЛАВА 1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСПЕКТВЫ ВУЧЭННЯ СІСТЭМЫ СКЛАНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ 5
1.1 Месца і роля граматыкі ўвывучэнні беларускай мовы 5
1.2 Сістэма скланення ў назоўнікаў беларускай мовы. Асаблівасці склонавых канчаткаў 7
ВЫВАД ДА ГЛАВЫ 1 12
ГЛАВА2 ДАСЛЕДАВАННЕ АСАБЛІВАСЦЕЙ ВЫВУЧЭННЯ СIСТЭМЫ СКЛАНЕННЯ НАЗОЎНIКАЎ У 4 КЛАСЕ 13
2.1 Аналіз праграмы па беларускай мове. Месца вывучэння сiстэмы скланення назоўнiкаў у праграме 13
2.2 Сродкі, прыемы навучання вучняў скланенню назоўнікаў 19
2.3. Комплекс заданняў для 4-ага класа прыв ывучэнні сiстэмы скланення назоўнiкаў 21
ВЫВАД ДА ГЛАВЫ 2 27
ЗАКЛЮЧЭННЕ 28
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 30

 

ВЫВАД ДА ГЛАВЫ 2
1. У адпаведнасці з вучэбнай праграмайпа вучэбным прадмеце «Беларуская мова» для ІV клаcа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання асноўнымі задачамі вывучэння тэмы “Назоўнік” з’яўляюцца адпрацоўка ўменняў вызначаць склонавыя формы назоўнікаў, , выпрацоўка ўменняў беспамылкова пісаць з апорай на табліцы склонавыя качаткі назоўнікаў. Вучні практыкуюцца ў правядзенні элементарнага марфалагічнага разбору вывучаемых часцін мовы.
2. Засваенне назоўніка з’яўляецца адной з важных задач вывучэння школьнай граматыкі. Назоўнік у сучаснай беларускай мове валодае багатымі семантычнымі магчымасцямі, граматычнай сістэмай катэгорый і форм, разнастайнымі марфалагічнымі і сінтаксічнымі прыметамі, а таму служыць невычэрпнай крыніцай папаўнення слоўніка вучняў пачатковых класаў, павышэння культуры маўлення. Пры вывучэнні назоўнікаў школьнікі асэнсоўваюць паняцце граматычнай прадметнасці, глыбей знаёмяцца з лексічным значэннем субстантываў, а гэта ў значнай меры садзейнічае развіццю абстрактнага мыслення дзяцей.

1.Бурак, Л.І. Сучасная беларуская літаратурная мова: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў ВНУ БССР / Л.І.Бурак; пад рэд. Л.М.Шакуна. – 2-е выд. дапрац. -- Мінск, Вышэйшая школа, 1986. – С. 107- 109.
2.Бухавец, В. У. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры / В. У. Бухавец [і інш.] ; пад агул. рэд. С. І. Цыбульскай. – Мінск : Сэр-Вит, 2006. – 208 с.
3.Гаўрош, Н.В., Кавалева, Н.В.Сучасная беларуская літаратурная мова: Марфалогія: вучэбны дапаможнік / Н.В.Гаўрош, М.Ц. Кавалёва, Н.М. Нямковіч [і інш.]; пад агульн. рэд. праф. М.С.Яўневіча. – Мінск: Выд Ул.М. Скакун, 1997. – С. 41-47.
4.Лукашук, М.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / М.П. Лукашук. Мінск, 1980.- 269 с.
5.Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы / В.А. Ляшчынская, З. У. Шведава. – Мн., “РІВШ”, 2007. – 250 с.
6.Падгайскі, Л.П. Развіццё мовы вучняў пачатковых класаў / Л. П. Падгайскі, Я.М. Івашуціч. – Мінск, 1979.- 329 с.
7.Паўлоўская, В.І. Мова: цікава і займальна: вуч. метад. выданне/В.І. Паўлоўская. – Мн.: Народная асвета, 1989. – 221с.
8.Протчанка, В.П. Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы / пад навук. рэд. В.П. Протчанка, М.Г. Яленскага. Мінск, 2003. – 178 с.
9.Солахаў, А.В. Займальна ад А да Я / А.В. Солахаў. – Мінск, 2004. – 262 с.
10.Солахаў, А.В. Займальны матэрыял па беларускай мове: Дапам. Для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. Адукацыі / А.В. Солахаў. – 2 – е выд., выпраўленае. – Мн.: Лексіс, 2007. – 176 с.
11.Старжынская, Н.С. Займальны матэрыял па навучанні грамаце / Н.С. Старжынская. – Міск, 1989. – 76 с.
12.Сторажава, Н. А. Мова твая і мая: Вучу дзяцей па-беларуску / Н.А. Сторажава. Мінск : Выдавец А. Ванін, 1993. – 80 с.
13.Старжынская, Н.С. Тэарэтычныя асновы развіцця беларускага маўлення і навучання роднай мове дашкольнікаў / Н.С. Старжынская. – Мінск, 1997. – 63 с.
14.Сямешка, Л.І., Шкраба, І.Р., Бадзевіч, З.І. Курс беларускай мовы: падручнік / Л.І.Сямешка, І.Р.Шкраба, З.І.Бадзевіч. – Мінск: Універсітэцкае, 1996.—С. 279-283.
15.Шуба, П.П. Сучасная беларуская мова: Марфаналогія. Марфалогія: вучэбны дапаможнік для філал. фак. ун-таў / П.П.Шуба. – Мінск: выд-ва “Універсітэцкае”, 1987. – С. 30-36.
16.Яленскі, М.Г. Асобасны падыход у методыцы навучання беларускай мове: Тэарэтыка-эксперыментальнае даследаванне / М.Г. Яленскі. Мінск, 1997.- 172 с.
17.Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / [М. Г. Яленскі і інш.]; пад рэдакцыяй М. Г. Яленскага. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – 447 с.
18. Вучэбны дапаможнік “Беларуская мова” (у 2-х частках) для IV класа першага аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання аўтараў Т.Л. Ляшчынскай, А.Л. Чэркас. – Адукацыя і выхаванне, 2011.
19.Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://www.adu.by. – Дата доступу: 01.05.2020.
20.Сайт Акадэміі паслядыпломнай адукацыі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://academy.edu.by. – Дата доступу: 01.05.2020.

Похожие материалы
Асаблiвасцi вывучэння займеннiка ў пачатковых класах
Курсовые, Социально-гуманитарные, Методика преподавания белорусского языка, БарГУ
28.0 byn
110.0 byn
Задать вопрос
Задать вопрос